Her har vi samlet svar på ofte stillede spørgsmål og det, som loven kræver, at vi skriver

Vores rolle

IUNO er et advokatpartnerselskab (CVR-nummer: 33386532). Vi er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.   

Vores rolle

IUNO er et advokatpartnerselskab (CVR-nummer: 33386532). Vi er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.   

Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Som medlem af Advokatsamfundet er vi omfattet af reglerne for advokater i retsplejeloven og de advokatetiske regler

Som advokater er vi omfattet af hvidvaskloven og underlagt krav til ID-tjek. 

Vores samarbejde

IUNO yder juridisk rådgivning, og vi aftaler opgavens omfang i samarbejde med kunden. 

Vores samarbejde

IUNO yder juridisk rådgivning, og vi aftaler opgavens omfang i samarbejde med kunden. 

Vi handler ud fra kundens ønsker, men vi siger nej til en opgave, hvis den strider mod vores værdier, god advokatskik eller andre gældende regler.

Vi har retten til at sige nej tak til enhver forespørgsel, hvis forespørgslen ikke stemmer overens med vores værdier, økonomiske forventninger eller generelle arbejdsgang.

Hos IUNO opbevarer vi alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med behandlingen af en sag, i mindst tre år fra sagens afslutning. Vi opbevarer så vidt muligt kun oplysninger elektronisk. Fysiske sager makuleres fem år efter sagens afslutning.

Vi sender kun e-mails krypteret, hvis det udtrykkeligt er aftalt.

Både IUNO og kunden har ret til at opsige samarbejdet til enhver tid, med mindre andet er aftalt. Hvis samarbejdet opsiges inden opgaven er løst, er IUNO berettiget til honorar for det arbejde, som er udført indtil opsigelsen.  

Hos IUNO anvender vi ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. 

Vores ansvar

Vi er erstatningsansvarlige efter de almindelige regler i dansk ret. Vores ansvar over for vores kunder er dog begrænset til ti gange honoraret på den enkelte opgave og maksimalt fem millioner kroner per opgave. En kunde kan højst rejse krav på i alt fem millioner kroner per år for alle kundens sager.

Vores ansvar

Vi er erstatningsansvarlige efter de almindelige regler i dansk ret. Vores ansvar over for vores kunder er dog begrænset til ti gange honoraret på den enkelte opgave og maksimalt fem millioner kroner per opgave. En kunde kan højst rejse krav på i alt fem millioner kroner per år for alle kundens sager.

IUNO er ansvarsforsikret gennem CODAN, der dækker ansvar og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Vores ansvar omfatter ikke konsekvensstab; hverken driftstab, tab af data eller andre former for indirekte tab.

Kunden kan alene rejse krav mod IUNO advokatpartnerselskab og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Vores cookies

Ja, vi bruger også cookies. Det er bare Google Analytics, som vi bruger til at gøre vores hjemmeside og produkter endnu bedre. 

Vores cookies

Ja, vi bruger også cookies. Det er bare Google Analytics, som vi bruger til at gøre vores hjemmeside og produkter endnu bedre. 

Vores regning

Hvis opgaven kan afgrænses, giver vi gerne en fast pris eller et estimat. Hvis vi ikke har aftalt andet, fakturerer vi med udgangspunkt i vores gældende timepriser, sagens betydning og værdi for kunden, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, vi har udført, og det ansvar, der er forbundet med sagen.

Vores regning

Hvis opgaven kan afgrænses, giver vi gerne en fast pris eller et estimat. Hvis vi ikke har aftalt andet, fakturerer vi med udgangspunkt i vores gældende timepriser, sagens betydning og værdi for kunden, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, vi har udført, og det ansvar, der er forbundet med sagen.

Medmindre andet er aftalt, bemander den ansvarlige partner sagen.

Vi fakturerer månedsvis bagud med ti dages betalingsfrist.

Omkostninger faktureres særskilt. IUNO er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden.

IUNO har klientkonto hos Nordea.